מדיניות פרטיות

השימוש באתר האינטרנט של ננילאב כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי ננילאב, או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.

החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.

אתר זה מאפשר לגולשים באתר לקבל עצות בתחומים שונים, בין באמצעות תקשורת ישירה, בין באמצעות תגובות, בין הכתבות, בין באמצעות פרסומות ובין בדרכים כלשהן אחרות שתבחר מערכת האתר להציג, מובהר כמובן בזאת כי עצם העצות הניתנות באתר אינן באות לעולם להחליף שום ייעוץ רפואי כלשהו, לאור זאת, מומלץ מאוד שכל אדם הסובל מבעיה כזו או אחרת (בריאותית / נפשית), – חייב להיוועץ ברופא בטרם השימוש במוצרים המוצעים באתר או בשימוש בטיפים אשר נתנו ממערכת האתר בכתבות השונות.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של מערכת האתר, שייך באופן ישיר ובלעדי עבורה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר לחברה על ידי דואר אלקטרוני [email protected] (בעלי האתר וקבוצת האתרים של ננילאב)
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד